Uzņēmums

Uzņēmums

Kopš dibināšanas brīža būtiski pieaudzis sniegto pakalpojumu apjoms un darbības ģeogrāfiskais pārklājums. Pašreiz vienotais logo un nosaukums apvieno trīs uzņēmumus trijās Baltijas valstīs, kuros kopumā pastāvīgi strādā aptuveni 30 darbinieki.

Misija un vīzija

Starptautiskais vides konsultāciju uzņēmums ELLE piedāvā plašu konsultāciju, analītiskas ievirzes un cita veida pakalpojumu klāstu. Uzņēmuma mērķis ir sniegt saviem klientiem augsti kvalitatīvas, starptautiskam līmenim atbilstošas konsultācijas un pakalpojumus vides aizsardzības jomā.

Pakalpojumu kvalitātei ir izvirzītas augstas prasības un norit mērķtiecīgs darbs pie šo prasību izpildes.

Pastāvīgi apkopojot un analizējot klientu vērtējumu, darbinieku ieteikumus un citu informāciju par savu darbību, tiek pieņemti lēmumi par pakalpojumu pilnveidošanu, paplašināšanu un kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanu. Pakalpojumu kvalitātei ir izvirzītas augstas prasības un norit mērķtiecīgs darbs pie šo prasību izpildes.

Content break

Mūsu uzņēmumi

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – dibināts Latvijā 1998. gadā. Uzņēmuma birojs atrodas Rīgā. ELLE ir pastāvīgi partneri pārējās Eiropas Savienības valstīs un plašs sadarbības tīkls Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) austrumu partnervalstīs. Lielāka mēroga projektu īstenošanai regulāri tiek piesaistīti vairāki desmiti projektu konsultantu un apakšuzņēmēju. ELLE darbiniekiem un projektu konsultantiem ir ne vien daudzpusīga izglītība, bet arī nozīmīga vairāku gadu pieredze gan Austrumeiropas, gan Rietumeiropas akadēmiskajā un biznesa vidē. Veiksmīgi pabeigti, kā arī tiek īstenoti dažāda mēroga projekti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā, Uzbekistānā, Moldovā, Albānijā, Kiprā, Kazahstānā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un virknē citu valstu.

Konsultāciju uzņēmums Igaunijā – Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ dibināts 2000. gadā Tallinā. ELLE OÜ galvenās darbības jomas ir saistītas ar ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi, vides auditu veikšanu, ES LIFE programmas projektu uzraudzību, pieteikumu sagatavošanu integrēto piesārņojuma atļauju saņemšanai.

UAB Estonian, Latvian & Lithuanian Environment ir vides konsultāciju uzņēmums Lietuvā, kas ELLE grupai pievienojās 2005. gadā. Tā birojs atrodas Viļņā. Šobrīd UAB ELLE nodrošina atbalstu ELLE grupas ilgtermiņa projektu realizācijā Lietuvā un ārvalstīs, veic gan vides projektu sagatavošanu un vadību, gan arī vides procesu izpēti un modelēšanu.

lv
LV
EN
RU
SIA ELLE
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ